Privacyverklaring: Logopedie-Dyslexie Silvia Linssen

Logopedie-Dyslexie Silvia Linssen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
                                                                                                       

Logopedie-Dyslexie Silvia Linssen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. 
  • je gegevens niet langer bewaar dan voor de uitoefening van mijn ingeroepen hulpvraag nodig is met een uiterlijk maximum bewaartermijn van 10 jaar. 
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en ik je daar altijd van op de hoogte stel.
  • op de hoogte ben van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op wil wijzen en deze respecteer.

Als Logopedie-Dyslexie Silvia Linssen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Logopedie-Dyslexie Silvia Linssen
Valgaten 5
5502DC
Veldhoven
info@slin.nl