Logopedische
hulp bij

Spraakafzien is veel méér dan liplezen. Het is net als een hoortoestel niet zaligmakend. Het gaat om de versterkende combinatie van een goed aangepast hoortoestel en de training spraakafzien.  Zó krijg je een “optelsom” van 1+1= 3! Je leert technieken, krijgt allerlei praktische tips. Je goed horende omgeving heeft hierin een belangrijke taak en wordt erbij betrokken!

Over mij

Ik ben opgeleid als logopedist, docent-logopedie en heb
zowel gewerkt met kinderen vanaf 2 jaar als met volwassenen
tot 80+, patiënten en studenten.
Mijn werkervaring heb ik opgedaan als:

• Logopedist in het speciaal onderwijs ( mytylschool)
• Docent stem en uitspraak HBO- Opleiding Logopedie en
praktijkbegeleiding van studenten logopedie
• Praktijkhouder/logopedist in mijn eigen logopedie praktijk

Blog

Is Cito er voor mijn kind of is mijn kind er voor Cito?

Blog#94 Is Cito er voor mijn kind of is mijn kind er voor Cito?

“Is Cito er voor mijn kind of is mijn kind er voor Cito?”  Duidelijk gefrustreerd en boos kwam de altijd rustige moeder mijn werkkamer binnen. Op mijn verbaasde en ook vragende blik achter haar reageerde ze: ”Nee, die heb ik niet meegenomen, want het zit me zó hoog. Daar wil ik hem niet óók nog mee belasten en bovendien is zijn motivatie op dit moment nul”.
Een kopje thee later en enigszins bedaard deed ze haar verhaal. “Volgens de lerares mogen de begrijpend leestoetsen van Cito niet worden voorgelezen. Hij kwam gisteren zo verdrietig thuis en heeft er geen zin meer in. Hij wil ook niet meer naar jou, want ze luisteren toch niet als jij adviseert. De score van zijn begrijpend leestoets was het laagste van de groep. En in het telefoongesprek met mij was haar reactie dat zijn logopedist zich maar beter zorgen kon maken over zijn taalniveau in plaats van adviseren rond dyslexie!”

Jaloers op de “macht” van Cito…..

Een lichte zucht kon ik niet onderdrukken, want wat die frustratie betreft zat ik eerlijk gezegd wel op één lijn met haar. Er bestaan scholen die adviezen van Cito als een vaststaande richtlijn interpreteren. Elk afwijkend advies leidt dan tot discussie en verwarring. Zelfs als het gebaseerd is op het Masterplan dyslexie. Maar…. hoe zit het dan precies met dat Cito advies?

“Waarom is er wel een auditieve versie van Begrijpend lezen beschikbaar bij de Entreetoets en niet bij de LVS-toetsen Begrijpend lezen?*

Het CITO antwoord geciteerd* rond deze vraag: “Hier hebben wij voor gekozen omdat de doelen van deze toetsen verschillend zijn. Het doel van de LVS-toetsen is vaststellen hoe goed kinderen geschreven teksten kunnen begrijpen om op basis daarvan het onderwijsaanbod beter af te stemmen. Als u de toetsen zou voorlezen, meet de toets niet meer zuiver begrijpend lezen, maar iets wat het midden houdt tussen begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Wij adviseren om leerlingen met dyslexie naast de toets Begrijpend lezen – die niet wordt voorgelezen – ook de toets Begrijpend luisteren te laten maken. Door de prestaties op beide toetsen met elkaar te vergelijken, krijgt u informatie over de begripsvaardigheid van de leerling: maakt hij de toets Begrijpend lezen niet goed vanwege zijn dyslexie of omdat zijn begripsvaardigheid in het algemeen onder het gemiddelde ligt?”

Is Cito er voor je kind of is je kind er voor Cito en wáár blijft het Passend onderwijs?

Bij vragen en discussies rond dit onderwerp met ouders en leerkrachten bij een (gediagnostiseerde) dyslexie stel ik weleens vragen zoals:

 • Wat doe je met veelkleurige aardrijkskundige vragen bij iemand met kleurenblindheid?
 • Wat doe je met slechtziende en blinde kinderen?
 • Hoe ga je om met slechthorende of dove kinderen?
 • Maar ook: Loopt het klasgenootje met een gipsbeen ook 4 rondjes om het voetbalveld?

Kortom: wat wil je testen als je al wéét dat het technisch lezen bij deze leerling onder het gemiddelde groepsniveau is, maar je bijvoorbeeld wel in de les goed doordachte vragen en goed onderbouwde antwoorden krijgt?

Het gebruik van logopedische taaltesten als “Haarlemmer olie” bij dyslexie

Het is voor mij zinloos om discussies te blíjven voeren en adviezen te blijven geven als iemand zó overtuigd is van het eigen gelijk……
Ik gooi het dan liever over een andere boeg.
We maakten een afspraak voor een aantal schriftelijke taaltests. Vervolgens liet ik er een paar weken tussen en maakte ik een nieuwe afspraak voor een mondelinge (herhaal)toets.
Tja… je kunt hier een wetenschappelijke mening op loslaten, maar in zijn situatie kwamen een paar zaken duidelijk aan het licht.

De scores en het testproces van de schriftelijke en de mondelinge test

 1. De schriftelijke tests waren voor hem een ware straf. Hij zuchtte, deed er lang over, maar… hij máákte ze toch. Een beloning in de vorm van een welgemeend compliment voor zijn doorzettingsvermogen toverde een trotse lach op zijn gezicht.
 2. Een moment van hilariteit volgde toen hij enkele weken later bij de mondelinge tests zonder enige blijk van herkenning terloops opmerkte dat dit tenminste “normale” toetsvragen waren. Hij vlóóg door de tests, maakte grapjes en vroeg zich af of dit niet te makkelijk was voor hem. Pas nadat ik beide uitslagen met verschillende scores aan hem liet zien, geloofde hij mij dat het dezelfde toets was.
 3. Het verschil? Bij de schriftelijk afgenomen toets zorgde de dyslexie voor zo’n negatieve ruis dat de geuite zorg van de lerares om zijn taalontwikkelingsniveau heel begrijpelijk was. De mondelinge variant toonde echter aan dat hij zelfs hoog tot bovengemiddeld scoorde op de geteste taalonderdelen.

Vasthouden aan een “heilig” standpunt over begrijpend lezen bij dyslexie

Een opgeluchte ouder en kind waarvan bij de laatste het zelfvertrouwen in eigen kunnen en de daarbij horende motivatie terugkeerden.
Met de resultaten in een logopedisch verslag wilden de ouders een nieuw gesprek met de leerkracht. Ouders werd meegedeeld dat deze keer ook de   IB-er en de directeur zouden aanschuiven. Het werd een ongemakkelijk gesprek, waarbij beiderzijds de standpunten verhardden.
Voor de school in kwestie bleef hun Cito standpunt overeind staan, terwijl bovenstaand citaat ruimte biedt tot meer passende en creatieve maatregelen.
Heel frustrerend als een hele school volhardt in een eerder ingenomen standpunt.

Als overtuigingen verharden en vertrouwen verdwijnt….

“Wat moeten we nu doen?”, vroeg moeder me na afloop van het gesprek. “Ik heb er geen vertrouwen in dat dit ooit verandert.”
“Wat doe je als je geen vertrouwen meer hebt in je huisarts of in een winkel die toch weer opnieuw de verkeerde producten levert?”, was mijn wedervraag.
“Dan denk ik dat ik nu weet wat we gaan doen”, antwoordde ze resoluut…… “Ik wil dat de talenten van mijn kind niet onopgemerkt blijven door dyslexie. Niet voor mij, maar voor hemzélf.  Als je talenten niet op z’n minst voor jezélf zichtbaar zijn, hoe kun je ze dan gebruiken?
Hoe kun je zelfvertrouwen opbouwen als het steeds draait om wat je níet kunt?
Hoe kun je dan uitgroeien tot een evenwichtig volwassen mens met zelfvertrouwen?”

Het citaat komt voor diegenen  die interesse hebben uit: https://www.cito.nl/-/media/files/ve-en-po/cito_afnemen_toetsen_dyslexie.pdf?la=nl-NL&hash=D806A0DDF7089EE7E1A3A09A92180F287A6E3692

Wil je meer lezen over dit onderwerp?https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog91hoe-lees-je-makkelijk-en-in-een-oogopslag-lange-woorden/

Wil je meer informatie over spellingregels? https://www.spellingprof.nl 

Meer informatie vind je ook in: https://balansdigitaal.nl/

Lees meer
Ken jij hèt recept om Nederlands te leren

Blog#93Ken jij hèt recept om Nederlands te leren?

Ken jij hèt recept om Nederlands te leren?

Ooit startte ik in de 5e klas van het VWO met een extra vak: Spaans !
Een speelse methode met veel audio en video en een spontane, gedreven lerares. Het was niet geheel vrijblijvend, want we kregen ook toetsen en de resultaten kwamen op de eindcijferlijst. Na twee jaar stopte de cursus Spaans en verdween die leuke, maar grammaticaal toch lastige taal in de vergetelheid.

Rust, roest!

In het geval van de lessen Spaans een pijnlijk feit, want behalve ene “Pedro en Manuela, cerveza, hola, gracias en helado”, leek alles onder een dikke laag stof verdwenen. Een paar decennia later werd het Spaans opeens weer actueel. O.a. een reis naar Latijns Amerika maakt enige kennis van Spaans echt noodzakelijk.
Onder die dikke laag stof….
zat van alles verborgen, maar toch….!
Te weinig getoetst, onvoldoende herhaling gehad destijds?
Pijnlijk om te merken dat een vreemde taal ècht geoefend moet worden om niet langzaam te vergeten.

Ken jij het recept om een taal te leren?

In het interactieve cursusboek Spaans stond een recept om succesvol te zijn als je een andere taal leert.

Je bent:

 • een beetje nieuwsgierig
 • spontaan
 • communicatief
 • meng dit met een beetje geduld

ter aanvulling zou ik als NT2 trainer adviseren:

 • leg de lat niet meteen zo hoog!
 • en vooral….woon voor langere tijd in het land
 • verblijf véél tussen de “native speakers” die alléén hun moedertaal spreken!
 • en… die Nederlandse partner gaat natuurlijk níet jouw taal leren, maar steunt je door consequent Nederlands met jou te praten!

Dit recept kan ik aanbevelen, niet alleen voor mijn Spaanse vorderingen nu, maar zeker ook voor mijn cursisten Nederlands NT2!

Nieuwsgierig?

Wil je graag weten waarover je Nederlandse collega’s tijdens de pauze praten en wil je meepraten?
Wat er spontaan op een speelplein aan informatie wordt gedeeld, als jij je kind ophaalt?
Waarover het korte praatje bij de bakker gaat?
Leer Nederlands!

Spontaan?

Vind je het in je eigen taal óók leuk om te reageren en houd je van een grapje? Voel jij je buitengesloten als mensen om je heen grapjes maken in een taal die jij niet kent? Precies de ingrediënten om Nederlands te leren.

Communicatief?

Houdt het contact voor jou niet op met een glimlach en hallo of een armzwaai?
Vind je het verschrikkelijk als alle andere collega’s voor jóu gaan praten in het Engels?
Wil je zelfstandig je gesprek voeren bij huisarts, ouderavond of bij welke instantie ook en gruwel je van het idee dat jouw kinderen straks voor jou gaan vertalen?
Leer Nederlands!

Meng dit met geduld en vertrouwen,

want om een taal te leren heb je tíjd nodig, een portie motivatie, studie uurtjes en vooral VEEL PLEZIER… en zie daar het resultaat! Vertrouw erop dat ook jíj onze taal kunt leren in jouw eigen tempo.

Leg de lat niet meteen zo hoog…

Bedenk hoe je misschien een andere taal of vaardigheid met vallen en opstaan hebt geleerd. Fouten maken mág… sterker nog het móet. Want als je iets leert, móet je oefenen en maak je altijd fouten.
Iedereen!
En ja… soms zijn die fouten grappig en lachen we er samen om.
Waarom? Omdat juist die fouten blijven hangen en je verder helpen. Fouten maken is menselijk toch?

Woon hier en spreek alléén met Nederlanders als zij uit beleefdheid en met geduld Nederlands willen spreken. Vráág of ze langzaam willen spreken.

Vráág om hun begrip en geduld, want je Nederlandse toekomst wordt zoveel kleurrijker als je:

 • onze taal begrijpt en spreekt
 • Nederlands hoort en gebruikt
 • fouten mag maken
 • zelfstandig overal kunt meepraten in de taal van het land waar je woont en waar jouw kinderen opgroeien!

Ken jíj het recept om Nederlands te leren, of ben je nog aan het zoeken?

Wil je dit taalrecept ook proberen? Neem vrijblijvend contact op via het inschrijfformulier op website:
https://www.dutchlessonveldhoven.nl  of reageer hieronder.

Vraag aan je werkgever naar zijn mogelijkheden en steun als je wilt starten met NT2 bij Dutch Lesson Veldhoven.

Voor de afstand hoef je niet te vrezen, want via Skype vallen álle grenzen weg.
En.. om het nóg aantrekkelijker te maken:
Voor elke extra deelnemer die je meeneemt met uiteraard hetzelfde startniveau betaal je slechts €6,00 extra per lesuur.

Wil je meer lezen over NT2 lessen bij mij? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog-84-praten-in-jip-en-janneketaal/

 

 

 

Lees meer
Hoe lees je makkelijker met minder leesfouten? 

Blog#92Hoe lees je makkelijker met minder leesfouten?

Hoe lees je makkelijker met minder leesfouten? 

Het lezen ging die ochtend niet vlot. Steeds weer haperingen en foutjes lezen. Onwillekeurig keek ik eens naar de tijd en bedacht dat ik het aantal minuten niet ging halen en langer doorgaan was geen optie. Vaak zijn de studio’s efficiënt gepland en er moet tussendoor ook even “gelucht” kunnen worden….
En van sneller lezen wordt het voor de luisteraar niet aantrekkelijker en duidelijker! Ik haat het idee om “op tempo” te lezen, want het gaat altijd ten koste van intonatie, pauzes en accentuering.
Mensen die mijn blogs al wat langer lezen, weten dat ik wekelijks ochtendkranten en tijdschriften inspreek in Grave. In onze gezamenlijke koffiepauzes is er aan gespreksonderwerpen nooit een gebrek. Logisch met al die gelezen lectuur over diverse onderwerpen.
Deze keer ging het niet over een gelezen artikel maar over:
Hoe lees je makkelijker en maak je minder leesfouten? Als ik merk dat een moeilijk onderwerp met soms lange moeilijke woorden toch makkelijk voor te lezen is en ik stééds weer struikel over de tekst in een eenvoudig onderwerp zoals die ochtend, irriteert mij dat mateloos. Ik spreek mezelf dan streng toe dat ik me beter moet concentreren! Maar…. ik wàs toch geconcentreerd?
Met mijn beroepsachtergrond kan ik het dan niet nalaten om de oorzaak te vinden van die leesfoutjes en ontelbare correcties en dan zoek ik de oorzaak eerst bij mezelf:

Waarom is lezen (soms) een hele uitdaging?

 • Ben ik niet “bij de les”?
 • Is de tekstinhoud voor míj te moeilijk?
 • Het onderwerp niet boeiend?
 • De woorden voor mij onbekend?

Het antwoord op al die vragen is meestal nee!
Dankzij al dat lezen voor mijn werk en privé èn de kennis van leestechnieken om in te zetten bij mijn hulpvragers zijn woordenschat en leesvaardigheid in ruime mate aanwezig.

Hulpmiddelen om het lezen te vergemakkelijken….

Met al die voorlezers was het onvermijdelijk dat het onderwerp een keer ter sprake kwam. Velen deelden de ervaring bij het bewuste tijdschrift en die bewuste krant.

“Waarom letten ze bij het schrijven  niet eens meer op” en toen volgde spontaan een opsomming:

 • De lay-out is onoverzichtelijk
 • Geen alinea’s
 • Er zijn bijvoorbeeld nauwelijks leestekens
 • De zinnen lopen niet goed en zijn te lang
 • Een zin verandert halverwege alsof men zich bedenkt en vergeten is om een stukje weg te halen
 • Het lettertype zou wat leesvriendelijker mogen zijn…

Kortom: als je tijdens het lezen bovengenoemde kenmerken tegenkomt, ligt het niet per definitie aan jouw leestalent!

Mensen die vanwege dyslexie leesproblemen hebben, kunnen er misschien nog veel aan toe voegen.
En dan komen er vaak ook nog lange, bijna onmogelijke woorden, want onze taal staat vol van de samengestelde woorden.

Woorden analyseren helpt…

Een aantal langere woorden in deze blog heb ik expres dikgedrukt en het zou als het al niet storend is, nog erger worden als ik dat bij àlle langere woorden zou doen.
Tijdens een taalafspraak met de klacht dyslexie, maar ook bij NT2 cursisten zoeken we ze bewust op en ontstaat er vanzelf een les kenmerken van de woordopbouw in het Nederlands.*
Het helpt voor de spelling en voor het leesbegrip als je samen ontdekt dat:

 • veel woorden negatief worden door het voorvoegsel on–  en zo wordt: niet mogelijk is onmogelijk, niet aardig is onaardig en vul maar aan.
 • het achtervoegsel -baar vertelt wat je ermee kunt doen: eetbaar: je kunt het eten, drinkbaar: je kunt het drinken …..
 • zet je -rijk achter een woord dan is er veel van aanwezig: veel kinderen: kinderrijk, veel schaduw: schaduwrijk…

Zó kun je ook veel woorden die achter elkaar staan ontrafelen zoals: brugklaskamp, vergadercultuur, voorjaarsvakantieplanning….

Wil je advies over het makkelijker in één oogopslag lezen van langere woorden?
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog91hoe-lees-je-makkelijk-en-in-een-oogopslag-lange-woorden/

Wil je hulp bij het opbouwen van zinnen en het gebruik van leestekens? Maak een afspraak via [email protected] of
https://www.dutchlessonveldhoven.nl  

Wil je meer informatie over de structuur van de Nederlandse woorden? Kijk op https://www.spellingprof.nl

Meer informatie vind je ook in: https://balansdigitaal.nl/

Lees meer
Hoe lees je makkelijk en in één oogopslag lange woorden?

Blog#91Hoe lees je makkelijk en in één oogopslag lange woorden?

Wij die Nederlands als moedertaal hebben, maken er voor anderen wel “een potje van”!

Hoe lees je makkelijk en in één oogopslag lange woorden?
Neem nou bijvoorbeeld woorden als:

 • Ruitensproeiervloeistof
 • Fietspompreparatiesetje
 • Afvalwaterzuiveringsinstallatie
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Rioolwaterzuiveringsinstallatie
 • Studentenuitwisselingsprogramma

Hoe lees je die woorden snel zónder lettergreep voor lettergreep te lezen? Is er een efficiënte manier?

En in tijden van Corona jongt het vanzelf aan met woorden zoals:

 • groepsimmuniteit
 • Balkonbingo
 • Coronahoester
 • Raamzwaaien
 • Lockdownkilo’s
 • Quarantinderen ( een samenvoeging van tinderen in quarantaine)
 • Anderhalvemetersamenleving

Elk jaar komen er nieuwe woorden bij en in dit Coronajaar zéker!

Welke van deze “eigentijdse” woorden uiteindelijk vergeten worden en welke straks blijvend in onze taal inburgeren?  Dat zal de tijd ons leren.
Er is zelfs een heus Coronawoordenboek voor ons nageslacht*.
Deze Coronaperiode gaat gegarandeerd een plaatsje krijgen in de geschiedenisboeken.
Een (voor)jaar waarin landelijke Cito’s en Eindexamens werden overgeslagen, kinderen niet naar school gaan en hun ouders niet naar hun werk! Het moment waarop digitaal onderwijs en vergaderen op afstand wereldwijd ingeburgerd raakte.
Een stralende lente met een onvermoeibare zon en op gepaste afstand van anderhalve meter van elkaar naar buiten mogen!

Kennis van Nederlandse woordstructuur** is voor iedereen belangrijk

Onze Nederlandse taal is een taal van samenstellingen met als basis het eenlettergrepige woord.
Kijk maar:
Voet- bal-schoen, bakfietskoplamp, voetbalhandschoen……
En inderdaad…… het blijft niet bij eenlettergrepige woorden aan elkaar plakken.
Onze taal kent ook allerlei voor- en achtervoegsels, meervouden net zoals in veel andere talen.
Nieuwe woorden zijn voor mensen met een gehoorprobleem vaak moeilijk te verstaan en voor een aantal mensen met o.a. dyslexie moeilijk te lezen.

Lees je die woorden van links naar rechts en lettergreep voor lettergreep?

Als je lange samengestelde woorden ontsleutelt via lettergreep voor lettergreep, raak je de draad kwijt. Okay… je zult het wel foutloos lezen, maar klemtoonverlies en de focus op het technische foutloze lezen beïnvloedt het leesbegrip.
Toch zijn er genoeg (volwassen) lezers die dat links/rechts lezen van lettergrepen nooit helemaal ontgroeid zijn, maar ook als minder geoefende lezer kun je ze in één oogopslag leren lezen. Ook als Nederlands niet je moedertaal is.

Kennis van de Nederlandse woordstructuur  is nòg belangrijker als er sprake is van dyslexie of als je Nederlands leert

Hoe lees je makkelijk en in één oogopslag lange woorden?

Tip om in deze tijd al die adviezen en berichten over Coronamaatregelen te kunnen volgen:
Richt je ogen op het midden van een woord. Zie je daar een herkenbaar woord dan zie je vaak ook in één oogopslag het woorddeel ervoor en erachter!

Verveel je je soms en ben je een spelletjesdier?
Verzin samen lange woorden en speel met elkaar galgje, want dat is goed voor de woordenschat en voor het leren omgaan met langere woorden.
Voor diegenen die het spel galgje niet kennen: https://moeilijkewoorden.org/moeilijke-woorden-voor-galgje/

Interesse in het genoemde Coronawoordenboek*? https://www.taalbank.nl/2020/03/14/coronawoordenboek/

Een blog lezen over leesproblemen en andere tips? https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog89-leesbeperking-en-boeken-lezen-voor-je-literatuurlijst/

Wil je meer weten over de Nederlandse woordstructuur**? https://www.spellingprof.nl

Wil je begeleiding bij makkelijker leren lezen? Stuur me een bericht via: [email protected]

Meer informatie vind je ook in: https://balansdigitaal.nl/

Lees meer
Alle neuzen moeten dezelfde kant op wijzen

Blog#90 Alle neuzen moeten dezelfde kant op wijzen!

Alle neuzen moeten dan wel dezelfde kant op wijzen

De Open Dagen voor het voortgezet onderwijs liggen alweer een aantal maanden achter ons. Massaal scholen bezoeken, letterlijk de sfeer opsnuiven…. het kon toen nog omdat Corona nog een “ver van ons bed show” was.
Elk jaar weer vragen ouders mij welke basisschool of welke school voor voortgezet onderwijs goed is. Een lastig te beantwoorden vraag, want er zijn zoveel factoren die een rol spelen en zoveel meningen over het begrip “goede school”.

Schoolkeuze en criteria

Als je mensen naar hun eigen ervaring vraagt dan valt bijna altijd op dat ze over het algemeen heel tevreden zijn/waren over hun schoolkeuze. Zolang je de vooraf gestelde criteria beantwoord ziet in de gekozen school een logisch gevolg. Een heel ander verhaal wordt het als je gaandeweg een schoolloopbaan andere criteria gaat stellen of wanneer de school niet waarmaakt waarmee het zich tijdens bijvoorbeeld zo’n Open Dag profileerde. Staan alle neuzen wel dezelfde kant op?

De eerste indruk…

Wat doe jezelf als jij je huis te koop zet en er komen bezoekers? Precies….. je zorgt voor een schoon en opgeruimd huis. Er staat een gezellig bloemetje op tafel en de eventuele tuin ziet er keurig verzorgd uit.
Je kunt uiteindelijk maar een keer die eerste indruk maken.

Zo ook de Middelbare School die ik ooit bezocht en waar ik in de wandelgangen het geluid opving dat het er anders nooit zo schoon uitzag. Oei…. in deze Corona tijd zou dat misschien dodelijk zijn, maar de culturele inslag van de school die ik vertaald zag in een actieve schoolband/ orkestje, de toneelgroep maakte veel goed. Het plaatje klopte met de verwachting.
Ditzelfde voor de school die veel aandacht had voor jonge sporttalenten en daarvoor een aangepast rooster kon bieden.

Reclame voor een “dyslexievriendelijke” persoonlijke benadering

“We gaan voor déze school kiezen”, vertelde een ouder me na een weekend Open Dagen bezoeken voor haar toekomstige brugklasser. Mijn vragende blik vroeg om verduidelijking. “Ze hebben veel aandacht voor dyslexie”, was haar uitleg.

Alle neuzen moeten dezelfde kant op wijzen…..

 • Waaruit blijkt die aandacht dan?
 • Is er in het schoolplan een definitie opgesteld wat men verstaat onder “dyslexievriendelijke persoonlijke benadering”?
 • Wordt die benadering door het hele team volmondig gesteund?
 • Heb je gesprekken gevoerd over de vorm van begeleiding?
 • Heb je tijdens de open dag leerlingen met dyslexie en hun ouders gesproken over hun ervaring op dit gebied?
 • Zijn er dyslexie faciliteiten ofwel hulpmiddelen mogelijk?
 • Zijn er standaard hulpmiddelen of bestaat er een mogelijkheid om eventueel later nog een en ander aan te passen aan de dyslexieverklaring van jouw kind?
 • Is er een interne begeleider of Remedial Teacher die de leerlingen screent en bij de minste twijfel verwijst voor nader onderzoek?
 • Hebben de docenten extra kennis verworven hoe om te gaan met dyslexie?
 • Zijn ze geïnformeerd of geschoold in het herkennen van dyslexie bij hun nog niet op dit onderdeel geteste ( hoogbegaafde) leerlingen?
 • Hoe gaan ze om met dyslexie en overhoringen, toetsen, lees- en schrijfopdrachten en examens?
 • Wordt die dyslexievriendelijke benadering echt door elke leraar in praktijk gebracht?
 • Zorgen ze er ook voor dat al die “onderwijsneuzen dezelfde kant op wijzen”?
 • Wat is het actieplan als blijkt dat niet elke docent zich dyslexievriendelijk opstelt?

Controleren en zoeken naar de zwakste schakel

De ouder keek wat teleurgesteld toen ik een aantal van boven gestelde vragen opsomde. Begrijpelijk als je de vorige dag enthousiast thuis kwam in de veronderstelling dat jouw kind met de diagnose dyslexie op deze school de juiste ondersteuning krijgt. Inderdaad een goede school, maar èlk bedrijf, èlke gemaakte afspraak en èlke school wordt toch afgerekend op de zwakste schakel!
Hoe groter een school…. hoe meer schakels er zijn en hoe groter de kans….

Daarom…..

Zorgt jouw gekozen school er ook voor dat al die onderwijsneuzen dezelfde kant op staan? Fantastisch als dat het geval is, want als je op een Open Dag je profileert met een aantrekkelijk visitekaartje mogen ouders en externe begeleiders je daaraan steeds weer blijven herinneren!

Letten op de zwakste schakel geldt overal waar mensen afspraken maken of beloftes doen:
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog85-de-zwakste-schakel-is-bij-elke-afspraak-bepalend/ 

Wil je wat extra ondersteuning op het gebied van spelling? https://www.spellingprof.nl 

Lees meer
Leesbeperking en boeken lezen voor je literatuurlijst

Blog#89 Leesbeperking en boeken lezen voor je literatuurlijst

Leesbeperking en boeken lezen voor je literatuurlijst

“En…. pas op, als je de Nederlandse versie leest…. Ik ken genoeg trucjes om je te ontmaskeren”. Zo eindigde de plagerige waarschuwing van de docent Frans tijdens de les over de verplichte boekenlijst voor zijn vak.
In het internetloze tijdperk waren er ook al boeken die tal van beknopte samenvattingen boden. Ze waren meestal al vroeg uitgeleend in de bibliotheek. Je moest er vroeg bij zijn, als je er gebruik van wilde maken.

“Seule sur le monde”, was het antwoord van een klasgenoot op de vraag naar de titel van het beroemde boek: ”Alleen op de wereld” van Hector Malot over de vondeling Remi. “Goed vertaald”, was het olijke antwoord van de docent en vervolgens…”Als je vals wilt spelen, moet je wel bedacht zijn op de valkuilen. Als jij je zó voorbereidt dat ik met jou in het Frans over je boeken kan praten en jouw “bedrog” niet opmerk, heb jij je uitstekend voorbereid!”
Leesbeperking en boeken lezen voor je literatuurlijst?
Volgens mij was die combinatie niet aan de orde in die tijd.
Als er al sprake was van een “leesbeperking” werd daarmee mensen met een visuele handicap bedoeld.
Een “verlichte” leraar Frans òf was het zijn nog jeugdige leeftijd met veel empathisch vermogen?
Ook in mijn middelbare schooltijd waren er leraren die voor het vak geboren waren en zich goed konden verplaatsen in hun leerlingen.

Leesbeperking of geen zin om al die boeken in de moderne talen te lezen?

Ook in die tijd was er natuurlijk al sprake van dyslexie. Mensen met een visuele beperking hadden een excuus, maar dyslexie of de vroegere term “woordblind”…. daarover was nog niet zoveel bekend. Je was een kluns, je had je gewoon niet goed voorbereid, lui, dom… , kies maar uit!

“Hansje” was “zo’n kluns”, een uitblinker in de exacte vakken, maar hij beefde als een rietje als hij bij Engels een beurt kreeg. Hij had een andere naam, maar die werd ook steevast in de verkleinvorm gezet door de meedogenloze leraar Engels. Niet alleen vanwege zijn kleine gestalte extra pijnlijk, maar vooral ook ter accentuering van de nadrukkelijk getoonde meewarigheid. Pijnlijke vernederingen voor het oog van de hele klas eindexamenkandidaten.

Dyslexie gecombineerd met een enorm talent voor wis- en natuurkunde…

Hij werd moeiteloos toegelaten op de universiteit. Zoals dat gaat met eindexamenleerlingen ……. ben ik “Hansje” uit het oog verloren na de middelbare schoolperiode. Soms komen er flarden herinneringen boven als ik een eigentijds “Hansje” voor me zie.
Er vloeiden tranen van pure frustratie en woede tijdens de intake voor dyslexie begeleiding voor Nederlands en de vreemde talen.
Als ik met een lichte “jaloezie” zijn briljante punten voor de exacte vakken benoem, komt er een waterige glimlach gevolgd door een berustend gebaar met een lichte wanhoop.
Die universiteit in Delft gaat toch straks niks worden, want er is nog een torenhoge hobbel te nemen. Die verplichte vakken waaronder Nederlands en Engels en niet te vergeten die boekenlijsten! Hordes die genomen moeten worden om te slagen.

Leeshulpmiddelen voor al die leerlingen met een ( visuele) leesbeperking

Er zullen altijd verschillende typen leraren blijven, maar inmiddels is er over dyslexie voldoende bekend. Lezen voor je lijst en leeskilometers maken zal blijven bestaan. De manier waarop,  is gelukkig veranderd.
De torenhoge hobbel is een kleinere rimpeling geworden dankzij allerlei tips en ingesproken boeken.
Het helpt daarbij als er begrip is en er meegedacht wordt door de leraar.
Onderaan vind je een site met informatie erover.*

De levensgrote hobbel genaamd literatuurlijst

Wat betreft mijn “eigentijdse Hansje”…. De tranen van verdriet en wanhoop bij de aanmelding droogden snel toen ik hem deelgenoot maakte van mijn levensgrote hobbel destijds op weg naar het eindexamen.
Er volgden een aantal jaren waarbij hij niet alleen fysiek met kop en schouders boven me uit ging torenen, maar ook zijn zelfvertrouwen toenam.
Samen werkten we o.a. aan zijn vreemde talen, begrijpend lezen en de literatuurlijst en bespraken we strategieën om boeken te lezen. We vonden een docente Frans ( toeval?) die onze ambassadrice werd op zijn school en van binnenuit het begrip voor de leesproblemen bij haar collega’s aanwakkerde.

Laatst kwam ik per toeval zijn moeder een paar keer tegen tijdens een “aan huis behandeling”. De tweede keer kreeg ik zijn hartelijke groeten. Ze moest van hem vooral niet vergeten te vertellen dat hij zijn weg had gevonden en ging afstuderen in de wetenschap dat er al een mooie baan op hem lag te wachten!

De beloofde site met allerlei informatie en tips:*
https://goedekennis.dedicon.nl/alle-artikelen/thuisonderwijs-start-met-je-literatuurlijst?fbclid=IwAR1ay7gsXXNkLyMdvQ_sOGFClqeKRaVtWzkfdF9W0-jdL3d-ZBwUeUgMPHI

Interesse in een voorleesapp?
https://goedekennis.dedicon.nl/alle-artikelen/wat-levert-de-lex-voorlees-app-op?fbclid=IwAR1XXWUwIpwSf0dekI2cHpJNNoVMCN6SeUSLFZgMAsbNIT-n__SBiRdVv6I

De echte titel voor diegenen die “vals speelden”: Sans famille

Wil je meer informatie over dyslexiebegeleiding?
https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/hoe-verwerk-je-grote-stukken-tekst-als-je-dyslexie-hebt/

Hulp nodig bij de spelling? https://www.spellingprof.nl 

Meer informatie vind je ook in: https://balansdigitaal.nl/

Lees meer

Testimonials