Blog#94 Is Cito er voor mijn kind of is mijn kind er voor Cito?

Is Cito er voor mijn kind of is mijn kind er voor Cito?

“Is Cito er voor mijn kind of is mijn kind er voor Cito?”  Duidelijk gefrustreerd en boos kwam de altijd rustige moeder mijn werkkamer binnen. Op mijn verbaasde en ook vragende blik achter haar reageerde ze: ”Nee, die heb ik niet meegenomen, want het zit me zó hoog. Daar wil ik hem niet óók nog mee belasten en bovendien is zijn motivatie op dit moment nul”.
Een kopje thee later en enigszins bedaard deed ze haar verhaal. “Volgens de lerares mogen de begrijpend leestoetsen van Cito niet worden voorgelezen. Hij kwam gisteren zo verdrietig thuis en heeft er geen zin meer in. Hij wil ook niet meer naar jou, want ze luisteren toch niet als jij adviseert. De score van zijn begrijpend leestoets was het laagste van de groep. En in het telefoongesprek met mij was haar reactie dat zijn logopedist zich maar beter zorgen kon maken over zijn taalniveau in plaats van adviseren rond dyslexie!”

Jaloers op de “macht” van Cito…..

Een lichte zucht kon ik niet onderdrukken, want wat die frustratie betreft zat ik eerlijk gezegd wel op één lijn met haar. Er bestaan scholen die adviezen van Cito als een vaststaande richtlijn interpreteren. Elk afwijkend advies leidt dan tot discussie en verwarring. Zelfs als het gebaseerd is op het Masterplan dyslexie. Maar…. hoe zit het dan precies met dat Cito advies?

“Waarom is er wel een auditieve versie van Begrijpend lezen beschikbaar bij de Entreetoets en niet bij de LVS-toetsen Begrijpend lezen?*

Het CITO antwoord geciteerd* rond deze vraag: “Hier hebben wij voor gekozen omdat de doelen van deze toetsen verschillend zijn. Het doel van de LVS-toetsen is vaststellen hoe goed kinderen geschreven teksten kunnen begrijpen om op basis daarvan het onderwijsaanbod beter af te stemmen. Als u de toetsen zou voorlezen, meet de toets niet meer zuiver begrijpend lezen, maar iets wat het midden houdt tussen begrijpend lezen en begrijpend luisteren. Wij adviseren om leerlingen met dyslexie naast de toets Begrijpend lezen – die niet wordt voorgelezen – ook de toets Begrijpend luisteren te laten maken. Door de prestaties op beide toetsen met elkaar te vergelijken, krijgt u informatie over de begripsvaardigheid van de leerling: maakt hij de toets Begrijpend lezen niet goed vanwege zijn dyslexie of omdat zijn begripsvaardigheid in het algemeen onder het gemiddelde ligt?”

Is Cito er voor je kind of is je kind er voor Cito en wáár blijft het Passend onderwijs?

Bij vragen en discussies rond dit onderwerp met ouders en leerkrachten bij een (gediagnostiseerde) dyslexie stel ik weleens vragen zoals:

  • Wat doe je met veelkleurige aardrijkskundige vragen bij iemand met kleurenblindheid?
  • Wat doe je met slechtziende en blinde kinderen?
  • Hoe ga je om met slechthorende of dove kinderen?
  • Maar ook: Loopt het klasgenootje met een gipsbeen ook 4 rondjes om het voetbalveld?

Kortom: wat wil je testen als je al wéét dat het technisch lezen bij deze leerling onder het gemiddelde groepsniveau is, maar je bijvoorbeeld wel in de les goed doordachte vragen en goed onderbouwde antwoorden krijgt?

Het gebruik van logopedische taaltesten als “Haarlemmer olie” bij dyslexie

Het is voor mij zinloos om discussies te blíjven voeren en adviezen te blijven geven als iemand zó overtuigd is van het eigen gelijk……
Ik gooi het dan liever over een andere boeg.
We maakten een afspraak voor een aantal schriftelijke taaltests. Vervolgens liet ik er een paar weken tussen en maakte ik een nieuwe afspraak voor een mondelinge (herhaal)toets.
Tja… je kunt hier een wetenschappelijke mening op loslaten, maar in zijn situatie kwamen een paar zaken duidelijk aan het licht.

De scores en het testproces van de schriftelijke en de mondelinge test

  1. De schriftelijke tests waren voor hem een ware straf. Hij zuchtte, deed er lang over, maar… hij máákte ze toch. Een beloning in de vorm van een welgemeend compliment voor zijn doorzettingsvermogen toverde een trotse lach op zijn gezicht.
  2. Een moment van hilariteit volgde toen hij enkele weken later bij de mondelinge tests zonder enige blijk van herkenning terloops opmerkte dat dit tenminste “normale” toetsvragen waren. Hij vlóóg door de tests, maakte grapjes en vroeg zich af of dit niet te makkelijk was voor hem. Pas nadat ik beide uitslagen met verschillende scores aan hem liet zien, geloofde hij mij dat het dezelfde toets was.
  3. Het verschil? Bij de schriftelijk afgenomen toets zorgde de dyslexie voor zo’n negatieve ruis dat de geuite zorg van de lerares om zijn taalontwikkelingsniveau heel begrijpelijk was. De mondelinge variant toonde echter aan dat hij zelfs hoog tot bovengemiddeld scoorde op de geteste taalonderdelen.

Vasthouden aan een “heilig” standpunt over begrijpend lezen bij dyslexie

Een opgeluchte ouder en kind waarvan bij de laatste het zelfvertrouwen in eigen kunnen en de daarbij horende motivatie terugkeerden.
Met de resultaten in een logopedisch verslag wilden de ouders een nieuw gesprek met de leerkracht. Ouders werd meegedeeld dat deze keer ook de   IB-er en de directeur zouden aanschuiven. Het werd een ongemakkelijk gesprek, waarbij beiderzijds de standpunten verhardden.
Voor de school in kwestie bleef hun Cito standpunt overeind staan, terwijl bovenstaand citaat ruimte biedt tot meer passende en creatieve maatregelen.
Heel frustrerend als een hele school volhardt in een eerder ingenomen standpunt.

Als overtuigingen verharden en vertrouwen verdwijnt….

“Wat moeten we nu doen?”, vroeg moeder me na afloop van het gesprek. “Ik heb er geen vertrouwen in dat dit ooit verandert.”
“Wat doe je als je geen vertrouwen meer hebt in je huisarts of in een winkel die toch weer opnieuw de verkeerde producten levert?”, was mijn wedervraag.
“Dan denk ik dat ik nu weet wat we gaan doen”, antwoordde ze resoluut…… “Ik wil dat de talenten van mijn kind niet onopgemerkt blijven door dyslexie. Niet voor mij, maar voor hemzélf.  Als je talenten niet op z’n minst voor jezélf zichtbaar zijn, hoe kun je ze dan gebruiken?
Hoe kun je zelfvertrouwen opbouwen als het steeds draait om wat je níet kunt?
Hoe kun je dan uitgroeien tot een evenwichtig volwassen mens met zelfvertrouwen?”

Het citaat komt voor diegenen  die interesse hebben uit: https://www.cito.nl/-/media/files/ve-en-po/cito_afnemen_toetsen_dyslexie.pdf?la=nl-NL&hash=D806A0DDF7089EE7E1A3A09A92180F287A6E3692

Wil je meer lezen over dit onderwerp?https://www.logopedie-dyslexie-silvia-linssen.nl/blog91hoe-lees-je-makkelijk-en-in-een-oogopslag-lange-woorden/

Wil je meer informatie over spellingregels? https://www.spellingprof.nl 

Meer informatie vind je ook in: https://balansdigitaal.nl/

Gerelateerde berichten
9 Replies to “Blog#94 Is Cito er voor mijn kind of is mijn kind er voor Cito?”
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *